+3676/424-133

+3676/424-012

pmhivatal@tiszaalpar.hu

TISZAALPÁR

NAGYKÖZSÉG

2/2019.(VIII.08.) HVI vez. határozat a Tiszaalpár Nagyközségben az egyéni listás képviselőjelölt és a polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások számáról


Tiszaalpár Nagyközség Helyi Választási Iroda Vezetőjétől

6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. Tel.:76/424-133

e-mail: pmhivatal@tiszaalpar.hu

 

 

2/2019.(VIII.08.) HVI vez. határozat a Tiszaalpár Nagyközségben az egyéni listás képviselőjelölt és a polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások számáról

HATÁROZAT

 

Tiszaalpár Nagyközség Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött általános választásán Tiszaalpár Nagyközségben az egyéni listás választási rendszerben

 

a képviselőjelölt állításához szükséges ajánlások számát 41 főben,

a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát 121 főben

 

– a központi névjegyzékben 2019. augusztus 07-én szereplő választópolgárok adatai alapján –

állapítom meg.

 

A határozat ellen kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be a határozat meghozatalától számított 3 napon belül. A kifogást Tiszaalpár Nagyközség Helyi Választási Bizottsághoz címezve (6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1., email: pmhivatal@tiszaalpar.hu,), de Tiszaalpár Nagyközség Helyi Választási Irodánál (6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1., email: pmhivatal@tiszaalpar.hu) kell benyújtani.

 

A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. augusztus 11-én 16.00 óráig megérkezzen, a határidő jogvesztő.


A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon, vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.


A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Az eljárás tárgyánál fogva illetékmentes.

Elrendelem a határozatnak a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat hivatalos honlapján történő közzétételét.

 

INDOKOLÁS

A Ve. 307/E. § (1) bekezdése szerint az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző hatvanhatodik napon. A Ve. 307/E. § (2) bekezdése szerint a  szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi adatai alapján kell megállapítani. A Ve. 307/E. § (3) bekezdése szerint a szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII. 29.) IM rendelet (továbbiakban: IM rendelet) 20. §. (1) bekezdése szerint az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg 2019. augusztus 8-án. Az IM rendelet 20. § (2) bekezdése szerint a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a 2019. augusztus 7-ei adatai alapján kell megállapítani.

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övtv.) 9. § (1) bekezdése szerint egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

Az Övtv. 9. § (3) bekezdés a) pontja szerint polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

 

Tekintettel arra, hogy Tiszaalpár településen a választópolgárok száma a központi névjegyzékben 2019. augusztus 07-ei adat alapján 4031 fő, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

 

Határozatomat a fenti jogszabályok alapján hoztam meg.

 

A jogorvoslatról szóló tájékoztatást a Ve. 208. §-a, a 209. § (1) bekezdése, 210. § (1) bekezdése és a 212. §-a alapján adtam meg.

 

Tiszaalpár, 2019. augusztus 8.

                                                                                                           Dr. Menyhárt Anett

                                                                                                             HVI vezetője

 

 

A határozatot a mai napon közzétettem:

 

Tiszaalpár, 2019. augusztus 8.

                                                                                                          Dr. Menyhárt Anett

                                                                                                             HVI vezetője

 

A hivatalos dokumentum az alábbi linken tekinthető meg:

2019.08.08.

Skip to content