Kategóriák
Közérdekű

Közösségek Hete

A közösségi értékekre, a közösség megtartó erejére hívja fel a figyelmet a Közösségek Hete országos rendezvénysorozat melyen Tiszaalpár 3. alkalommal vesz részt. Idén május 12-én „tiszaalpári értékek” címmel videón keresztül mutatjuk be, hogyan készül a tekerőlant és az üvegfonás.

 

A Közösségek Hete alkalmából Bársony Mihály lánya, Bársony Rózsa néni mesél nekünk a tekerőlant útjáról.

link:

Kálmán Jánosné 1964-ben tanulta meg az üvegfonást autodidakta módon. Azóta egyre fejleszti, bővíti tudását. 2000-ben kezdte kiállítani az általa készített díszüvegeket. Nem csak a helyi, de az országos és a külföldi kiállítások rendszeres résztvevője is. Munkásságáért 2002-ben Népi Iparművész címet kapott.
link:

 

Kategóriák
Közérdekű

Térítési díjak befizetésének időpontja 2021. -Május

2021. Május 11 – 12  8:00-14:30.

Helye: a PIAC épülete.

Pótbefizetés ugyan itt:

2021. Május 27 8:00-14:30.

Felhívás: A koronavírus járványra való tekintettel legyenek szívesek csak a megadott időpontban megoldani a befizetést!

Kategóriák
Közérdekű

Hirdetmény

A Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal 

Földföldhivatali Főosztályának 54633/2/2021. számú hirdetménye az alábbi linken tekinthető meg:

2559-1-Hirdetmény

Kategóriák
Közérdekű

“A falu legszebb kertje!”

Kategóriák
Közérdekű

Közösségek Hete 2021

Kategóriák
Közérdekű

Tisztelt Lakosság!

Az alábbiakban Dr. Vancsura István polgármester úr közleményét olvashatják: “A koronavírus 3. hulláma elérte településünket is. Egyre többen betegszenek meg, közülük jó néhányan igen súlyosan. Nyomatékosan kérek mindenkit a járványügyi szabályok pontos betartására, a közterületen a maszkviselésre. Aki csak tud, maradjon otthon, ezzel is elkerüli a megfertőződést, vagy a fertőzés továbbadását. A járvány megfékezésének egyetlen módja a koronavírus elleni védőoltás felvétele. Minden tiszaalpári lakosnak jó egészséget kívánok.”

Kategóriák
Közérdekű

Tájékoztató

Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal
6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. Telefon: (76) 424-133
Honlap: www.tiszaalpar.hu
E-mail: pmhivatal@tiszaalpar.hu

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
az MVM által kiértesített áramszünet miatt
március 24-én (szerdán)
a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal zárva tart.

Ezen a napon elektronikus és telefonos ügyintézésre
nincs lehetőség.

Megértésüket köszönjük!

Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal

Kategóriák
Közérdekű

Fenntartói közlemény az óvodai beiratkozásról

A 2020/2021. nevelési évre az Önkormányzat által fenntartott Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodába a beiratkozási időpontok az alábbiak:
2021. április 21-én (szerda) 800-1600 óráig és
2021. április 22-én (csütörtök) 800-1600 óráig.

A fenti időpontban lehet beíratni azokat a gyermekeket, akik harmadik életévüket 2021. augusztus 31-ig betöltik, valamint akik a 2021/2022. nevelési év során töltik harmadik életévüket.

A 19/2021. (III.10.) EMMI határozat alapján az óvoda – a járványügyi szempontok figyelembevételével – beosztást készít a 2021/2022. nevelési évre történő beiratkozás időpontjára vonatkozóan, ezért
az óvoda telefonszámán időpontegyeztetése szükséges.

Telefonszám: +3630-6279231 +3676-424-940
Beiratkozás helye:
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda
Tiszaalpár, Ady Endre u. 40. (vezetői iroda)

Az óvodába elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/2022. nevelési évre. Ebben az esetben a gyermek óvodai nevelésének első napján kell bemutatni a beiratkozáshoz egyébként szükséges iratokat. (A gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat -személyi igazolvány vagy útlevél-, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat – személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély – és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártya).)

A felvételi eljárásban a gyermekek felvétele a 2021/2022-es nevelési évre történik.
A nevelési év kezdő napja 2021. szeptember 1., utolsó napja 2022. augusztus 31.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 8.§ (1) alapján az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
Nkt. 8.§ (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (2).bek. szerint a szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ szerint, az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodában nem íratja be, szabálysértést követ el.
A Nkt. 49. § (2) alapján a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol a szülője dolgozik.

Az óvoda felvételi körzete: Tiszaalpár nagyközség közigazgatási területe.
Az óvoda azon sajátos nevelési igényű, különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelését és oktatását is folytatja, akiknek integrált nevelése az óvoda alapító okiratában rögzítettek alapján az intézményben megoldható. (Az intézmény alapító okirata megtekinthető a www.tunderrozsaovoda.hu honlapon).
A felvételi eljárás eredményéről az óvoda vezetője legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. napon – 2021. május 21-ig – belül írásban értesíti az érintetteket. A felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban (kérésre elektronikus formában), a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.
A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést a fenntartó önkormányzat jegyzőjének címezve, az elutasító határozatot kiadó intézményvezető részére kell átadni (Nkt. 37. §). Az ügyben a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Beiratkozáshoz szükséges okmányok:
⦁ A szülő személyi igazolványa
⦁ lakcímkártyája
⦁ A gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcím- és TAJ kártyája,
valamint
(amennyiben rendelkezésre állnak az alábbi okmányok):
⦁ Nem magyar állampolgár esetében tartózkodásra jogosító okmányok
⦁ szakorvos által kiállított tartós betegségről szóló igazolás
⦁ 3 vagy több gyermek esetén családi pótlék folyósításáról szóló igazolások
⦁ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozat
⦁ Szakértői bizottság által kiállított szakvélemény a gyermek eltérő fejlődési ütemének igazolására (amely az intézménykijelölést is tartalmazza).

Tiszaalpár, 2021. március 18.
dr. Menyhárt Anett
jegyző

Kategóriák
Közérdekű

Tisztelt Ügyfeleink!

 

 

A koronavírus veszélyhelyzetre tekintettel 2021. március 8. napjától 2021. március 22. napjáig a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása szünetel.

A Polgármesteri Hivatal telefonos ügyfélszolgálatot tart minden nap munkaidőben a 76/424-133-as telefonszámon, valamint elektronikus úton is biztosítja az ügyintézést a pmhivatal@tiszaalpar.hu  e-mail címen.

Személyes ügyfélfogadásra kizárólag halaszthatatlan ügyekben van lehetőség előre telefonon egyeztetett időpontban.

Együttműködésüket, megértésüket köszönjük!

 

Menyhárt Anett

 jegyző

Kategóriák
Közérdekű

Március 15-ei ünnepség